KONTAKTY

DaTOM Česká republika, s.r.o
Majerského 2036/17
149 00 Praha 4
tel: 604 303 877
info(a)datom.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


Ochodní podmínky

 

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

DaTOM Česká republika, s.r.o.,

se sídlem Stachova 174/3, Praha 11, PSČ 149 00,

IČ: 27240983,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 106956 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.datom.cz .

 

Tyto obchodní podmínky firmy DaTOM Česká republika, s.r.o., se sídlem Stachova 174/3, Praha 4, PSČ 149 00, IČO:27240983, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 106956 ( dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávající umístěné na adrese: www.datom.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a poštovného.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje:

-          adresu a kontakt kupujícího

-          objednávané zboží

-          způsob dodání zboží

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:

-          v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

-          předem převodem na účet č. 98703379/0800

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby na dobírku je kupní ceny splatná při převzetí zboží.

Prodejce vystaví kupujícímu zjednodušený daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad je zasílán společně se zbožím.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího. Nejedná-li se o upravené zboží, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží a to na adresu sídla prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné.

Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozené a znečištěné.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu zboží včetně poštovného. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či znečištěno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Způsob doručení zboží určuje prodávající. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem při převzetí kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla firmy.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete na webových stránkách www.datom.cz.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není  přístupná.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

DaTOM Česká republika, s.r.o., Majerského 2036/17, Praha 4, PSČ 149 00, tel.: 604303877, info@datom.cz.

 

V Praze dne 1.1.2021